யாழ். மாவட்டம் 

தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு    – 213907 84.37வீதம் 14ஆசனம்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு  –  35995 14.2வீதம் 02 ஆசனம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி    –   855 0.37வீதம்

ஜனநாயக ஐக்கிய முன்னணி   –   515  

செல்லுபடியான வாக்குகள்    – 253542

நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள்    –  20279

அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள்  – 273821

பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள்  – 426813

வவுனியா மாவட்டம்

தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு    -41225  66.10வீதம் 04 ஆசனம்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு  -16635  26.67வீதம்; 02 ஆசனம் 

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி    – 1769

சிறீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்   – 1991 

மக்கள் விடுதலை முன்னணி   –  173    

செல்லுபடியான வாக்குகள்   – 62365

நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள்   –  4416

அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் – 66781

பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் – 94644

மன்னார் மாவட்டம்

தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு   -33118  62.22வீதம்  03 ஆசனம்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு -15104 28.38வீதம்  01 ஆசனம்

சிறீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்  -4571       –    01 ஆசனம் 

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி   – 187

செல்லுபடியான வாக்குகள்   -53226

நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள்   – 2989

அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் -56215

பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் -75737

முல்லைத்தீவு மாவட்டம்

தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு   -28266   04 ஆசனம்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு -7209   01 ஆசனம்

சிறிலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்   – 199

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி    – 197

செல்லுபடியான வாக்குகள்   -35982

நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள்   – 2820

அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் -38802

பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் -53683

கிளிநொச்சி மாவட்டம்

தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு   -37079   03 ஆசனம்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு -7897   01 ஆசனம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி    – 54

மக்கள் விடுதலை முன்னணி    – 300

செல்லுபடியான வாக்குகள்   -45459

நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள்   – 4735

அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் -50194

பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் -68600