இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!

2014

உலகு எங்கும் பரந்து வாழும் தமிழ் மக்களே,  கழகத்தோழர்களே, ஆதரவாளர்களே அனைவருக்கும்

தமிழீழ மக்கள் விடுதலைக் கழக தலைமையினதும், கிளைகளினதும்

புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.

இனியாவது….!

பழயன மறப்போம்
மன்னிப்போம்!

புதியன சிந்திப்போம்
செயற்படுவோம்!

ஒன்றாய், ஒற்றுமையாய்,
பலமாய் நிற்போம்!

இருப்பன காப்போம்
இழந்தன மீட்போம்!
 
மானத்தோடும், மனித
நேயத்தோடும் வாழவோம்!