ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி எம்.பிகள் 26பேர் இன்று பதவிப்பிரமாணம்-

ministers 2015ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் நடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 26 பேர், ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் இன்று பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டுள்ளனர். 11 அமைச்சரவை அமைச்சர்கள், 5 இராஜங்க அமைச்சர்கள் மற்றும் 10 பிரதி அமைச்சர்களே இன்றை தினம் பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டுள்ளனர். இன்று புதிதாக பதவியேற்ற அமைச்சர்களின் பெயர் விவரங்கள்-

அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள்
1. ஏ.எச்.எம்.பௌசி – அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சர்
2. எஸ்.பி.நாவின்ன – தொழிலாளர் அமைச்சர்
3. பியசேன கமகே – தொழில் மற்றும் தொழில்நுட்ப பயிற்சி அமைச்சர்
4. சரத் அமுனுகம – உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்சி அமைச்சர்
5. எஸ்.பி.திசாநாயக்க – கிராமிய விவகார அமைச்சர்
6. ஜனக பண்டார தென்னகோன் – மாகாண மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற அபிவிருத்தி        அமைச்சர்
7. பீலிக்ஸ் பெரேரா – சிறப்புத் திட்ட அமைச்சர்
8. ரெஜினோல்ட் குரே – விமான சேவைகள் அமைச்சர்
9. மஹிந்த யாப்பாய அபேயவர்த்தன – நாடாளுமன்ற விவகார அமைச்சர்
10. விஜித் விஜயமுனி சொய்ஸா – நீர்ப்பாசன அமைச்சர்
11. மஹிந்த அமரவீர – மீன்பிடித்துறை அமைச்சர்

இராஜாங்க அமைச்சர்கள்
1. பவித்ரா வன்னியாராச்சி
2. ஜீவன் குமாரதுங்க
3. மஹிந்த சமரசிங்க
4. சீ.பி.ரத்நாயக்க
5. டிலான் பெரேரா

பிரதி அமைச்சர்கள்
1. திஸ்ஸ கரலியத்த
2. தயாசித்த திசேர
3. ரஞ்சித் சியம்பிலாபிட்டிய
4. லக்ஷ்மன் செனவிரத்ன
5. லக்ஷ்மன் யாப்பா அபேவர்த்தன
6. லலித் திசாநாயக்க
7. ஜகத் புஷ்பகுமார
8. லசந்த அழகியவன்ன
9. சுதர்சினி பெர்ணான்டோப்பிள்ளை
10. சாந்த பண்டார