யாழ். தேர்தல் மாவட்டம் தொகுதிவாரியாக தேர்தல் முடிவுகள்

voteமானிப்பாய் தேர்தல் தொகுதி
யாழ் மாவட்டம் மானிப்பாய் தேர்தல் தொகுதியின் வாக்கெடுப்பு முடிவுகள்
முடிவுகள் வருமாறு,
தமிழரசுக் கட்சி – 20,875
ஐதேக – 2,888
ஈபிடீபி – 2,129
ஐமசுமு – 1,959

பருத்தித்துறை தேர்தல் தொகுதி
யாழ் மாவட்டம் பருத்தித்துறை தேர்தல் தொகுதியின் வாக்கெடுப்பு முடிவுகள்
முடிவுகள் வருமாறு,
தமிழரசு கட்சி – 12,678
ஈபிடிபி – 1,920
தமிழ் காங்கிரஸ் – 1,858
ஐதேக – 1,187
ஐமசுமு – 1,050

யாழ். நல்லூர் தேர்தல் தொகுதி
யாழ் மாவட்டம் நல்லூர் தேர்தல் தொகுதியின் வாக்கெடுப்பு முடிவுகள்
முடிவுகள் வருமாறு,
தமிழரசுக்கட்சி – 18,793
தமிழ் காங்கிரஸ் – 2,420
ஈபிடிபி – 2,005
ஐதேக – 1,662
ஐமசுமு – 1,444

ஊர்காவற்துறை தேர்தல் தொகுதி
யாழ் மாவட்டம் ஊர்காவற்துறை தேர்தல் தொகுதியின் வாக்கெடுப்பு முடிவுகள்
முடிவுகள் வருமாறு,
தமிழரசுக்கட்சி – 7,688
ஈபிடிபி – 3,924
ஐதேக – 424
ஐமசுமு – 421
தமிழ் காங்கிரஸ் – 329

வட்டுக்கோட்டை தேர்தல் தொகுதி
யாழ் மாவட்டம் வட்டுக்கோட்டை தேர்தல் தொகுதியின் வாக்கெடுப்பு முடிவுகள்
முடிவுகள் வருமாறு,
தமிழரசுக் கட்சி – 17,237
ஈபிடிபி – 2843
ஐதேக – 2678
தமிழ் காங்கிரஸ் – 1320
ஐமசுகூ – 1311

காங்கேசன்துறை தேர்தல் தொகுதி
யாழ் மாவட்டம் காங்கேசன்துறை தேர்தல் தொகுதியின் வாக்கெடுப்பு முடிவுகள்
முடிவுகள் வருமாறு,
தமிழரசுக்கட்சி – 14,756
ஈபிடிபி – 2,464
ஐதேக – 2,064
ஐமசுமு – 1,656
தமிழ் காங்கிரஸ் – 1,033

யாழ். உடுப்பிட்டி தேர்தல் தொகுதி
யாழ், மாவட்டம் உடுப்பிட்டி தேர்தல் தொகுதியின் வாக்கெடுப்பு முடிவுகள்
தமிழரசு கட்சி – 12,650
ஐமசுமு – 2,192
தமிழ் காங்கிரஸ் – 1,606
ஈபிடிபி – 1,037
ஐதேக – 925

யாழ். தேர்தல் தொகுதி
யாழ். மாவட்டம் யாழ் தேர்தல் தொகுதியின் வாக்கெடுப்பு முடிவுகள்
முடிவுகள் வருமாறு,
தமிழரசு கட்சி – 13,545
ஈபிடிபி – 2,203
ஐதேக – 1,414
தமிழ் காங்கிரஸ் – 1,132
ஐமசுமு – 1,110

யாழ். கிளிநொச்சி தொகுதி
யாழ். மாவட்டம் கிளிநொச்சி தேர்தல் தொகுதியின் வாக்கெடுப்பு முடிவுகள்
முடிவுகள் வருமாறு,
தமிழரசு கட்சி – 38,156
ஈபிடிபி – 6,417
ஐதேக – 1,646
ஐமசுமு – 1,285
தமிழ் காங்கிரஸ் – 532

யாழ். சாவகச்சேரி தேர்தல் தொகுதி
யாழ். மாவட்டம் சாவகச்சேரி தேர்தல் தொகுதியின் வாக்கெடுப்பு முடிவுகள்
முடிவுகள் வருமாறு,
தமிழரசு கட்சி – 20,188
ஐதேக – 1,682
ஐமசுமு – 1,591
ஈபிடிபி – 1,469
தமிழ் காங்கிரஸ் – 766

கோப்பாய் தேர்தல் தொகுதி முடிவு
யாழ் மாவட்டம் கோப்பாய் தேர்தல் தொகுதியின் வாக்கெடுப்பு முடிவுகள்
முடிவுகள் வருமாறு,
தமிழரசுக் கட்சி – 20,925
ஈபிடிபி – 2588
ஐதேக – 1983
தமிழ் காங்கிரஸ் – 1130
ஐமசுகூ -2699