பாராளுமன்ற பிரதி சபாநாயகராக திலங்க சுமதிபால தெரிவு-

sumathipalaபுதிய பாராளுமன்றத்தின் பிரதி சபாநாயகராக திலங்க சுமதிபால இன்று தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார். பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நிமல் சிறிபாலடி சில்வா திலங்க சுமதிபாலவின் பெயரை முன்மொழிந்ததுடன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரவூப் ஹகீம் வழிமொழிந்தார்.