தேசிய அரசாங்கத்தின் புதிய அமைச்சரவை அமைச்சர்கள்-

ministriesதேசிய அரசாங்கத்தின் புதிய அமைச்சரவை இன்றுபகல் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் பதவியேற்றுக் கொண்டது. அதன்படி, இன்று பதவியேற்றுக் கொண்ட அமைச்சரவையில் 42 பேர் அடங்குகின்றனர். அமைச்சரவை முழு விபரம் வருமாறு,

01. ரணில் விக்கிரமசிங்க – தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சர்
02. ஜோன் அமரதுங்க – சுற்றுலா அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்
03. காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா – வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வன ஜீவராசிகள் அமைச்சர்
04. நிமல் சிறிபாலடி சில்வா – போக்குவரத்து அமைச்சர்
05. எஸ்.பி.திஸாநாயக்க – சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் நலன்புரி அமைச்சர்

06. டபிள்யு.டி.ஜே. செனவிரட்ன – தொழில் மற்றும் தொழிற்சங்க உறவுகள் அமைச்சர்
07. லக்ஷமன் கிரியெல்ல – பல்கலைக்கழக கல்வி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர்
08. அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா – அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சர்
09. சுசில் பிரேமஜயந்த – தொழிநுட்ப, தொழிநுட்ப கல்வி மற்றும் தொழில்வாய்ப்பு அமைச்சர்
10. திலக் மாரப்பன – சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சர்
11. ராஜித சேனாரத்ன – சுகாதாரம், போஷனம் மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சர்
12. ரவி கருணாநாயக்க – நிதி அமைச்சர்
13. மஹிந்த சமரசிங்க – திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழில்பயிற்சி அமைச்சர்
14. வஜிர அபேவர்த்தன – உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்
15. எஸ்.பி.நாவின்ன – உள்ளக அலுவல்கள், வடமேல் அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சர்
16. பாட்டளி சம்பிக்க ரணவக்க – மாநகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர்
17. மஹிந்த அமரவீர – கடற்தொழில் மற்றும் நீரக வளமூல அபிவிருத்தி அமைச்சர்
18. நவீன் திஸாநாயக்க – பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர்
19. ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய – மின்வலு மற்றும் வலுசக்தி அமைச்சர்
20. துமிந்த திஸாநாயக்க – கமத்தொழில் அமைச்சர்
21. விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ – நீதி மற்றும் புத்தசாசன அமைச்சர்
22. பி.ஹெரிசன் – கிராமிய பொருளாதார அமைச்சர்
23. ரஞ்சித் மத்துமபண்டார – அரச நிர்வாக மற்றும் முகாமைத்துவ அமைச்சர்
24. கயந்த கருணாதிலக – பாராளுமன்ற புனரமைப்பு மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சர்
25. சஜித் பிரேமதாஸ – வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை அமைச்சர்
26. அர்ஜுன ரணதுங்க – துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல்துறை அலுவல்கள் அமைச்சர்
27. எம்.கே.ஏ.டி.எஸ். குணவர்த்தன – காணி அமைச்சர்
28. பழனி திகாம்பரம் – மலைநாட்டு புதிய கிராம், தோட்ட உட்கட்டமைப்பு மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சர்
29. சந்திராணி பண்டார – மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி அமைச்சர்
30. தலதா அத்துகொரல – வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர்
31. அக்கிலவிராஜ் காரியவசம் – கல்வி அமைச்சர்
32. டி.எம்.சுவாமிநாதன் – புனர்வாழ்வு, மீள்குடியேற்றம் மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் அமைச்சர்
33. சந்திம வீரக்கொடி – பெற்றோலியம் மற்றும் பெற்றோலிய வாயு அமைச்சர்
34. தயாசிறி ஜயசேகர – விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர்
35. சாகல ரத்நாயக்க – தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சர்
36. ஹரேன் பெனாண்டோ – தொலைத்தொடர்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அமைச்சர்
37. மனோ கணேசன் – தேசிய கலந்துரையாடல்கள் அமைச்சர்
38. தயா கமகே – ஆரம்ப கைத்தொழில் அமைச்சர்
39. ரிசாத் பதியூதின் – கைத்தொழில் மற்றும் வணிக அமைச்சர்
40. கபீர் ஹசிம் – அரச தொழில் முயற்சிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சர்
41. ரவுப் ஹக்கீம் – நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர்வழங்கல் அமைச்சர்
42. அப்துல் ஹலீம் – தபால் சேவை மற்றும் முஸ்லிம் அலுவல்கள் அமைச்சர்