அமைச்சுக்களின் செயலாளர்களின் விபரம்-

sri lanka (4)அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள 44 அமைச்சுகளுக்கான செயலாளர்கள், இன்று மாலை நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஜனாதிபதி செயலாளர் பீ.பி.அபேகோன் தலைமையில் இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றுள்ளது. இதில் சில அமைச்சுக்கள் குறித்த விபரம் வருமாறு,

புனர்வாழ்வு, மீள்குடியேற்றம் மற்றும் இந்து மத விவகார அமைச்சு – வீ.சிவஞானஜோதி
நிதி அமைச்சு – ஆர்.எம்.எச்.சமரதுங்க
பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சு – எஸ்.எம்.கோதாபய ஜெயரத்ன
பாராளுமன்ற புனரமைப்பு மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சு – டப்ளியூ.எம்.வீ.நாரம்பனாவ
கல்வி அமைச்சு – டப்ளியூ.எம்.பந்துசேன
மஹாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சு – உதய ஆர்.செனவிரத்ன
போக்குவரத்து அமைச்சு – நிஹால் சோமவீர
பெற்றோலியம் மற்றும் பெற்றோலிய வாயு அமைச்சு – டப்ளியூ.எஸ்.கருணாரத்ன
புத்தசாசன அமைச்சு – வசந்த ஏக்கநாயக்க
தபால் சேவைகள் மற்றும் முஸ்லிம் விவகார அமைச்சு – ஜீ.எச்.எல்.விமலசிறி பெரேரா

சுற்றுலா அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அமைச்சு – பீ.எம்.ஜே.பி.சுகததாஸ
வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு அமைச்சு – எஸ்.விதானகே
நீதி அமைச்சு – பத்மசிறி ஜெயமான்ன
வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வன ஜீவராசிகள் அமைச்சு – ஆர்.எம்.டீ.பி.மீகஸ்முல்ல
சுகாதாரம், போஷனம் மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சு – உபாலி மாரசிங்க
தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சு – காமினி ராஜகருணா
விளையாட்டுத்துறை – டீ.எம்.ஆர்.பி.திஸாநாயக்க
துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல்துறை அலுவல்கள் அமைச்சு – எல்.பி.ஜெயம்பதி
காணி அமைச்சு – ஐ.என்.கே.மஹாநாம
மலைநாட்டு புதிய கிராம், தோட்ட உட்கட்டமைப்பு மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சு – ஆர்.நடராசாபிள்ளை
வெளிவிவகார அமைச்சு – சீ.வாகீஸ்வர
மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி அமைச்சு – சந்திரானி சேனாரத்ன
தேசிய கலந்துரையாடல்கள் அமைச்சு – கே.வீரசிங்க
மாநகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சு – எம்.ஷரூபசிங்க
ஆரம்ப கைத்தொழில் அமைச்சு – கே.டி.அமரவர்த்தன