தேர்தல் முடிவுகளைக்காணSLPP233,418
35.60%
Members
193

UNP172,003
26.24%
Members
150

UPFA52,402
7.99%
Members
48

SLFP13,318
2.03%
Members
21

JVP38,050
5.80%
Members
27

ITAK46,308
7.06%
Members
60

SLMC3,259
0.50%
Members
4

OTHER96,839
14.77%
Members
93