புதிய அமைச்சரவை மாற்றம்  ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன தலைமையில் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் அமைச்சரவை மாற்றங்களின் விபரம் வருமாறு,

அமைச்சர்கள்

பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க – சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சர்கபீர் ஹாசிம் – உயர் கல்வி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர்

லக்‌ஷசமன் கிரியெல்ல – அரச தொழில்முயற்சி அபிவிருத்தி மற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி அமைச்சர்

சாகல ரத்னாயக்க – இளைஞர் விவகாரம் மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சர்

ஹரின் பெர்ணாந்தோ – டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு மற்றும் வௌிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு

ரவீந்திர சமரவிக்ரம – வனவிலங்கு மற்றும் நிலையான அபிவிருத்தி அமைச்சர்

இராஜாங்க அமைச்சர்கள் விபரம்

பியசேன கமகே – இளைஞர் விவகாரம் மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி

ஹர்ஷ டி சில்வா – தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார அலுவல்கள்

அஜித் பி. பெரேரா – சிறைச்சாலைகள் மற்றும் புனர்வாழ்வு

பிரதியமைச்சர்கள் விபரம்

ஜே.சீ. அலவத்துவல – உள்நாட்டு அலுவல்கள்