ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன தலைமையில் புதிய அமைச்சரவை நியமனம் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் நேற்று இடம்பெற்றுள்ளது.

அதனடிப்படையில் புதிய அமைச்சரவை மாற்றங்களின் படி நேற்று 12 புதிய அமைச்சர்கள், 1 இராஜாங்க அமைச்சர் மற்றும் 1 பிரதி அமைச்சர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களின் விபரம் பின்வருமாறு,

அமைச்சர்களின் விபரம்நிதி மற்றும் பொருளாதார விவகார அமைச்சர் – மஹிந்த ராஜபக்ஷ

போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமானச் சேவைகள் அமைச்சர் – நிமல் சிறிபால டீ சில்வா

வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் – சரத் அமுனுகம

துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்துறை அமைச்சர் – மஹிந்த சமரசிங்க

விவசாயத்துறை அமைச்சர் – மஹிந்த அமரவீர

மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அமைச்சர் – ரஞ்ஜித் சியம்பலாபிடிய

உயர் கல்வி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சர் – விஜேதாஸ ராஜபக்ச

கடற்றொழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமிய பொருளாதார அமைச்சர் – விஜித விஜயமுனி சொய்சா

விளையாட்டுத்துறை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி சபைகள் அமைச்சர் – பைஸர் முஸ்தபா

புனர்வாழ்வு, மீள்குடியேற்றம், வடக்கு அபிவிருத்தி மற்றும் இந்து சமய விவகார அமைச்சர் – டக்லஸ் தேவானந்த

மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் சமுதாய அபிவிருத்தி அமைச்சர் – ஆறுமுகம் தொண்டமான்

சுற்றுலாத்துறை மற்றும் வனஜீவராசிகள் அமைச்சர் – வசந்த சேனநாயக்க

இராஜாங்க அமைச்சர்களின் விபரம்

பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர் – வடிவேல் சுரேஸ்

பிரதி அமைச்சர்களின் விபரம்

சுற்றுலாத்துறை மற்றும் வனஜீவராசிகள் பிரதி அமைச்சர் – ஆனந்த அழுத்கமகே