இராஜாங்க அமைச்சர்கள், பிரதியமைச்சர்கள் மற்றும் அமைச்சரவை அந்தஸ்தற்ற அமைச்சர்கள், நேற்று (21) பதவிப்பிராணம் செய்துகொண்டுள்ளனர். ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றன

இராஜாங்க அமைச்சர்கள்
ரஞ்சன் ராமநாயக்க – நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் வீதி அபிவிருத்தி
விஜயகலா மகேஸ்வரன் கல்வி
ஜே. சி. அலவத்துவள – உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சிஎரான் விக்ரமரட்ன – நிதிரஞ்சித் அலுவிஹார – சுற்றுலா அபிவிருத்தி
வசந்த அலுவிஹார – விவசாயம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் கிராம பொருளாதார அலுவல்கள்
லக்கி ஜயவர்தன – நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம்
நிரோஷன் பெரேரா – தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார அலுவல்கள்
ருவன் விஜேவர்தன – பாதுகாப்பு
சம்பிக்க பிரேமதாச – சக்தி மற்றும் மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்
அசோக்க அபேசிங்க – போக்குவரத்து மற்றும் விமான சேவைகள்
ஃபைசல் காசிம் – சுகாதாரம், போசாக்கு மற்றும் சுதேச மருத்துவம்
எச்.எம்.எம். ஹரிஸ் – மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி
அமீர் அலி – விவசாயம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் கிராமப்புற பொருளாதார அலுவல்கள்
திலிப் வேதாராச்சி – மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி
யு.ணு.ஆ.ஷயீட் – சமூக வலுவூட்டல்
வடிவேல் சுரேஷ் – பெருந்தோட்டம்

பிரதி அமைச்சர்கள்
அனோமா கமகே – பெட்ரோலிய வளங்கள் அபிவிருத்தி
எட்வர்ட் குணசேகர – காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு
நளின் பண்டார – அபிவிருத்தி மூலோபாயங்கள் மற்றும் சர்வதேச வர்த்தகம்
அஜித் மன்னப்பெரும – சுற்றுச்சூழல்
கரு பரணவிதான – தொழிற்பயிற்சி மற்றும் திறன் அபிவிருத்தி

புத்திக பத்திரண – தொழில் மற்றும் வர்த்தகம்
பாலித்த தெவரப்பெரும சமூக வலுவூட்டல்

அமைச்சரவை அந்தஸ்தற்ற அமைச்சர்கள்
ஹர்ஷ டி சில்வா – பொருளாதார சீர்திருத்தம் மற்றும் பொது விநியோக அமைச்சர்
அஜித் பி பெரேரா – டிஜிட்டல் கட்டமைப்பு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சர்
சுஜீவ சேனசிங்க – விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி அமைச்சர்