புதிய அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள் நேற்று (21) பிற்பகல் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவிடமிருந்து தமது நியமனக் கடிதங்களை பெற்றுக்கொண்டனர். அவர்களது பெயர் விபரங்கள் பின்வருமாறு,

ஹேமசிறி பெர்ணான்டோ – பாதுகாப்பு அமைச்சு
திருமதி எஸ்.எம்.மொஹமட் – தபால் சேவைகள், முஸ்லிம் சமய அலுவல்கள் அமைச்சு
வீ.சிவஞானசோதி – தேசிய கொள்கைகள், பொருளாதார அலுவல்கள், மீள் குடியேற்றம், புனர்வாழ்வு, வடமாகாண அபிவிருத்தி, தொழிற்பயிற்சி திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சு
பத்மசிறி ஜயமான்ன – கல்வி அமைச்சு ஆர்.எம்.டி.பி. மீகஸ்முல்ல – நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சு
ஜே.ஜே.ரத்னசிறி – பொதுநிர்வாக, அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு

கலாநிதி பி.எம்.எஸ்.படகொட – மின்சக்தி, சக்தி வலு மற்றும் வர்த்தக அபிவிருத்தி அமைச்சு
எல்.பீ.ஜயம்பதி – போக்குவரத்து, சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சு
என்.ரூபசிங்க – பெருநகரங்கள், மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சு
எச்.டீ.கமல் பத்மசிறி – உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள், உள்ளூராட்சி அமைச்சு
ஜே.ஏ.ரஞ்சித் – பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சு
ஏ.பீ.ஜீ.கீத்சிறி – புத்தசாசனம் மற்றும் வடமேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சு
எல்.டி.சேனானாயக்க – மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள், உலர் வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு
டி.எம்.ஏ.ஆர்.பி.திசாநாயக்க – மஹாவலி அபிவிருத்தி, சுற்றாடல் துறை அமைச்சு
பீ.சுரேஷ் – மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டமைப்பு வசதி மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சு
எச்.எம்.காமினி செனவிரத்ன – தொழில், தொழிற்சங்க உறவுகள் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சு
கே.டி.என்.ஆர்.அசோக – கைத்தொழில், வாணிப அலுவல்கள் நீண்டகாலமாக இடம்பெயர்ந்த மக்களை மீள்குடியேற்றல், கூட்டுறவு அபிவிருத்தி அமைச்சு
கே.டி.எஸ்.ருவன்சந்ர – விவசாயம், கிராமிய பொருளாதாரம், பண்ணை வள அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி அமைச்சு
ரவிந்திர ஹேவாவிதாரன – அரச தொழில் முயற்சி, கண்டிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி அமைச்சு
டபிள்யு. எச்.கருணாரத்ன – காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு அமைச்சு
எம்.வை.எஸ்.தேசப்பிரிய – தேசிய ஒருமைப்பாடு, அரசகரும மொழிகள், சமூக மேம்பாடு மற்றும் இந்து சமய அலுவல்கள் அமைச்சு
கே.பீ.பேர்னாட் வசந்த சில்வா – வீடமைப்பு, நிர்மாணத்துறை மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு
எஸ்.டீ.கொடிகார – அபிவிருத்தி மூலோபாயங்கள், சர்வதேச வர்த்தகம், விஞ்ஞான, தொழிநுட்ப ஆராய்ச்சி அமைச்சு
டபிள்யு.ஏ.சூலானந்த பெரேரா – தொலைத்தொடர்பு, டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள், வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சு
வசந்தா பெரேரா – சுகாதார, போசணை, சுதேச மருத்துவத் துறை அமைச்சு
எம்.எம்.பீ கே. மாயாதுன்னே – நகர திட்டமிடல், நீர்வழங்கல் மற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சு
சிறி ஹெட்டிகே – சுற்றுலா அபிவிருத்தி, வனசீவராசிகள், கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அமைச்சு
ஆர்.பீ.ஆரியசிங்க – வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு
பராக்கிரம திஸாநாயக்க – துறைமுகங்கள், கப்பற்துறை மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சு
சுனில் ஹெட்டியாரச்சி – நெடுஞ்சாலைகள், வீதி அபிவிருத்தி, பெற்றோலிய வள அபிவிருத்தி அமைச்சு
(ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு)