வவுனியா, நெளுக்குளம், காத்தான் கோட்டம் பகுதியில் இடம்பெற்ற, அமரர்கள் நினைவான 22 வது ஆண்டு விளையாட்டுப் போட்டி இறுதி நிகழ்வுக்கு ஜனநாயக மக்கள் விடுதலை முன்னணி (புளொட்) அமைப்பின் ஜேர்மன் கிளை நிதி உதவி –

வவுனியா மாவட்டத்தில் நெளுக்குளம் பிரதேசத்தை அண்டி, ஜனநாயக மக்கள் விடுதலை முன்னணி (புளொட்) அமைப்பினரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ‘காத்தான் கோட்டம்’ பகுதியில் இடம்பெற்ற, அமரர்கள் நினைவான 22வது வருடாந்த விளையாட்டுப் போட்டியின் இறுதி நாள் நிகழ்வுக்கு, புளொட் அமைப்பின் ஜேர்மன் கிளை உறுப்பினர்களால் ரூ 40,000/- நிதியுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. Read more