சுவிஸ்லாந்தில் கழகத் தோழர் சிவாவின் முயற்சியில் கழகத்தின் இலச்சினை பொறிக்கப்பட்ட உள்ளுரர் தபால் பாவனைக்கான தபால்தலை ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய எங்கள் தோழர்களுடைய இத்தகைய முயற்சிகள் நிச்சயமாக இங்குள்ள தோழர்களுக்கும், ஆதரவாளர்களுக்கும் உத்வேகத்தை கொடுக்கின்றது.