சிரேஷ்ட மேலதிக சொலிசிட்டர் ஜெனரல் சஞ்சய் ராஜரட்ணம் பதில் சொலிசிட்டர் ஜெனரலாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் இந்த நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது