இலங்கை இராணுவத்தினருக்கு ரூபாய் 50 மில்லியன் பெறுமதியான உபகரணங்களை வழங்குவதாக,

இந்திய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ஜனாதிபதிக்கு வாக்குறுதி வழங்கியுள்ளார்.