இலங்கை ஔிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவராக இசைக்கலைஞர் ஜகத் விக்ரமசிங்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.