யாழ் மாவட்ட அழகக சங்கங்களின் சமாசத்தினரின் அழைப்பை ஏற்று சங்க நிர்வாகத்தினரை சந்தித்து கலந்துரையாடியபோது….