நவாலி கிராம மாதர்களுடனான கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது.