யாழ்ப்பாணம் அரியாலைப் பகுதியில் இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பு