தென்மராட்சியின் வறணி பிரதேசத்தில் மக்கள் சந்திப்புக்கள்….