வடமராட்சி பிரதேசத்தின் திக்கம் மற்றும் கரணவாய் பகுதிகளில் இளைஞர்களுடனான தொடர் சந்திப்புக்கள்…