இணுவில் கிராமத்தில் இடம்பெற்ற தொடர் கலந்துரையாடல்கள்…..