கொக்குவில் மற்றும் தாவடி பகுதிகளில் மக்களுடனான சந்திப்புக்கள்…