யாழ்ப்பாண நகரம் மற்றும் அரியாலை பகுதிகளில் இடம்பெற்ற தேர்தல் பிரச்சார கூட்டங்கள்…