சில்லாலை, வடலியடைப்பு, பன்னசிட்டி, மூளாய் மற்றும் வழக்கம்பரை பகுதிகளில் மக்களுடனான கலந்துரையாடல்கள்…