இணுவில் பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற பிரச்சார கூட்டங்களில் சில..