தெல்லிப்பளை மற்றும் தையிட்டி கிராமங்களில் இடம்பெற்ற பிரச்சார கூட்டங்கள்…