நவாலி மற்றும் புன்னாலைக்கட்டுவன் கிராமங்களில் இடம்பெற்ற தொடர் பிரச்சார கூட்டங்கள்…