வேட்பாளர் முருகேபிள்ளை ஞானப்பிரகாசம் அவர்கள் வாகரையில் மக்கள் சந்திப்புகள்……