வட்டுக்கோட்டை, வடலியடைப்பு பகுதிகளில் இடம்பெற்ற தேர்தல் பிரச்சார கூட்டங்கள்..