மட்டக்களப்பு மாவட்டம் – மட்டக்களப்பு தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்-
இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 30599
தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் – 28240
ஐக்கிய சமாதான கூட்டமைப்பு – 27264
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் – 20791

மட்டக்களப்பு – கல்குடா தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்-

தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் – 20622
இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 17312
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 15394
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் – 12024
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 10879

மட்டக்களப்பு – பட்டிருப்பு தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்-

இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 26498
தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் – 16308
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 7671
துமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி – 3525
தமிழர் ஐக்கிய விடுதலை முன்னணி – 3181

மட்டக்களப்பு மாவட்ட தபால் மூல வாக்களிப்பு முடிவுகள்-

இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 5851
தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் – 2522
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிஸ் – 1379
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 1148