நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க, ஐக்கிய மக்கள் சக்தியில் இணைந்துகொண்டு உறுப்புரிமையை பெற்றுக்கொண்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.