புளொட் அமைப்பின் சின்னத்துடன் People’s Liberation Organisation of Tamil Eelam – PLOTE எனும் பெயரில் இயங்கும் முகப்புத்தக பக்கம் புளொட் அமைப்பின் உத்தியோகபூர்வ முகப்புத்தக பக்கம் அல்ல என்பதை அறியத் தருகிறோம்.
மேற்படி முகப்புத்தக பக்கத்தில் வெளிவரும் பதிவுகளுக்கும் புளொட் அமைப்புக்கும் எந்தவிதமான சம்பந்தமும் இல்லை என்பதையும் உத்தியோகபூர்வமாக அறியத் தருகிறோம்.
மேலும், புளொட் அமைப்பின் சின்னத்துடனும் பெயருடனும் வெளிவரும் மேற்படி பக்கத்தை நிறுத்துவதற்கான அனைத்து வழியிலான நடவடிக்கைகளையும் முன்னெடுத்துள்ளோம் என்பதையும் குறிப்பிட விரும்புகிறோம்.