1. மாகாணங்களுக்குள் பஸ்கள் ஓடும்

2. அமர்ந்திருக்கு மட்டுமே பயணிக்க முடியும்

3. பதிவு திருமணங்களுக்கு அனுமதி: ஐவர் பங்கேற்கலாம்

4. பொதுக்கூட்டங்கள், இசை நிகழ்ச்சிகள், மக்கள் சந்திப்பு இல்லை

5. சாப்பாட்டு விடுதிக்கு அனுமதி இல்லை

6.மரண வீட்டில் ஒரே தடவையில் 10 பேர் பங்கேற்கலாம்

7..உடற்பயிற்சிக் கூடங்களுக்கு அனுமதி ஐவர் பங்கேற்கலாம்.