மறைந்த கழகத் தோழரின் குடும்பத்திற்கு வாழ்வாதார உதவியாக கோழி வளர்ப்புக்கென கழகத்தின் பிரான்ஸ் கிளைத் தோழர்களால் அமைப்பாளர் தோழர் ரங்கா ஊடாக அனுப்பி வைக்கப்பட்ட ரூபாய் 30,000/= வழங்கி வைக்கப்பட்டது.