அமரர் சுப்பிரமணியம் சதானந்தம்
(தோழர் ஆனந்தியண்ணர்)
மலர்வு: 16.05.1945 உதிர்வு: 22.10.2021

காந்தீயம் அமைப்பின் செயற்பாட்டாளரும், தமிழீழ மக்கள் விடுதலைக் கழகம், ஜனநாயக மக்கள் விடுதலை முன்னணி ஆகியவற்றின் பொதுச்செயலாளருமான தோழர் ஆனந்தி அண்ணர் அவர்களுக்கு எமது இதயபூர்வ அஞ்சலிகள்!