2022 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு- செலவுத்திட்டத்துக்கு 157 பேர் ஆதரவாகவும் 64 பேர் எதிராகவும் வாக்களித்தனர். இதன்பிரகாரம் 93 மேலதிக வாக்குகளால் பட்ஜெட் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.