13.12.2006இல் மரணித்த தோழர் சேகர் (சீனித்தம்பி பேரின்பநாயகம்) அவர்களின் 15ம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று