யாழ்ப்பாண நூலகத்தில் இன்று நடைபெற்ற உழைக்கும் மகளிர் அமைப்பின் மகளிர் தின நிகழ்வின்போது…