பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் ஜெனரல் (ஓய்வு) கமல் குணரத்ன, அப்பதவிக்கு ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவால் மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.