தற்போது நடைமுறையில் உள்ள அவசரகாலச் சட்டம்  இவ்வார  இறுதியில் நீக்கப் படும் என்று கூறியுள்ள ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க  இனி நீடிக்கப்படாது என்றார்