21.09.1999 – 21.09.2022

அமரர் தோழர் கண்ணாடி மாமா
(கந்தையா கோபாலப்பிள்ளை – நொச்சிமுனை)