10.12.2022 அன்று மரணித்த தோழர் ஆண்டவர் ( வவுனியா) அவர்களின் மரணச் சடங்கு செலவிற்காக 11.12.2022 இல் கட்சியின் சமூக மேம்பாட்டுப் பிரிவின் ஊடாக ரூபாய் 20,000/= வழங்கிவைக்கப்பட்டது.