2020 ஜனவரி 3 ஆம் திகதி இலங்கைக்கு வந்த சீன மக்கள் குடியரசின் கடல்சார் ஆராய்ச்சி கப்பலான சியாங் யோங் ஹாங் 06 தற்போது இலங்கையின் கடற்பரப்பு மற்றும் நீர்நிலைகளில் நுண்ணுயிர் வாழ்க்கை குறித்த ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

உயிர் வேதியியலாளர்கள் மற்றும் வேதியியலாளர்கள் குழு இந்த ஆராய்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ளதுடன், இலங்கை கடற்படையின் ஹைட்ரோகிராஃபிக் அதிகாரியும் கப்பலுடன் ஹைட்ரோகிராஃபிக் நடவடிக்கைகளுக்காக இணைத்துள்ளார். மேலும், அவர் ஒரு பார்வையாளராக ஆராய்ச்சியில் பங்கேற்கிறார். தேசிய நீர்வள வள ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம், ருஹ_னா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் இலங்கையின் பெருங்கடல் பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகளும் இந்த ஆராய்ச்சியில் இணைந்துள்ளனர். ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகள் முடிந்ததும், ‘சியாங் யாங் ஹாங் 06’ 2020 ஜனவரி 19 ஆம் திகதி தீவில் இருந்து புறப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.