கட்சியினுடைய கொழும்பு காரியாலத்தில் 33ஆவது வீரமக்கள் தின ஆரம்ப நிகழ்வு இன்றுகாலை இடம்பெற்றது.